Tuesday 28 January 2020

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2020 - Traineeship and summer work 2020 at SGO

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2020

Haku kesätyö- ja harjoittelupaikat vuodelle 2020 ovat haussa 1.3.2020 saakka. Paikkoja on yhteensä seitsemän observatorion eri tutkimusyksiköissä, jotka sijaitsevat Sodankylässä ja Oulussa (seismologia ja kosminen säteily). Pääpaino paikkoja täytettäessä on yliopistotason opiskelijoissa, mutta mahdollisuuksien mukaan muitakin palkataan. Hakulomakkeen löydät täältä: https://www.sgo.fi/Contact/ContactUs_f.php

 Tarjolla on mm. seuraaviin aihepiireihin liittyviä tehtäviä:
 • Hiukkaspresipitaation havaitseminen ja vaikutukset yläilmakehän otsonikemiaan maanpinta- ja satelliittihavainnoista. Työssä opitaan analysoimaan mittausaikasarjoja signaalinkäsittelyn työkalujen avulla
 • Sodankylän geofysiikan observatorio käyttää ja kehittää tietojärjestelmää ylläpitämiensä havaintoverkkojen reaaliaikaiseen monitorointiin. Tietojärjestelmään on kehitteillä uusi osa, joka hyödyntää avoimia tietoaineistoja (salamahavainnot) riskianalyysiin, vaurion selvittämiseen, lyhyen aikavälin ennusteisiin ja automatisoituihin toimiin. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu tämän osan suunnittelu- ja kehitystehtäviä (ohjelmointi, käyttöliittymä). Avainsanoja: Linux, Bash, Python (mm. Flask, Bokeh), HTML
 • Maan läheisyydessä kosmisen säteilyn vuota moduloi Auringon magneettinen aktiivisuus, jota välittävät aurinkotuuli ja interplanetaarinen magneettikenttä. Kosmisen säteilyn vaihtelua monitoroidaan jatkuvasti maanpinnalla olevilla sensoreilla, jotka ovat neutronimonitoreja (NM). Stabiilein NM sijaitsee Oulussa ja sitä operoi SGO. Jokainen NM tuottaa oman datan, joka sisältää sekä hyödyllisen signaalin että kohinaa. Jotta tunnettua mallia voidaan käyttää useiden sensoreiden tuottamaan kohinaiseen dataan, mallin parametrit täytyy määrittää (ja epätarkkuus arvioida) jokaiselle ajanhetkelle. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
 • SGO operoi kosmisen säteilyn maanpintasensoreita Concordian mittausasemalla Etelänapamantereen keskellä olevalla ylätasangolla, joka on optimaalinen sijainti kosmisen säteilyn havaitsemiseen. Sensori mittaa kosmisen säteilyn ilmakehässä synnyttämän kaskadin nukleoni-komponenttia, kun useita hiukkasia voidaan havaita lähes samanaikaisesti. Tätä sanotaan kosmisen säteilyn moninkertaistumiseksi. Näiden moninkertaisten havaintojen lukumäärä ja tarkka ajoitus antavat tietoa primääristen kosmisen säteilyn hiukkasten ominaisuuksista. Opiskelijan tehtävänä on analysoida Concordian asemalla rekisteröityjä moninkertaisia kosmisen säteilyn havaintoja ja kehittää malli, jolla voidaan arvioida primäärisen kosmisen säteilyn parametreja. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
 • Työssä tutkitaan revontulia, niiden perusfysiikkaa ja vaihtelua viimeisen sadan vuoden ajalla. Työssä tutustutaan peruslaskennan työkaluihin ja revontulista tehtyihin mittauksiin niin all-sky kameralla, satelliiteilla kuin magnetometreillä. Työssä etsitään hyvin revontulirikkaita ja -köyhiä ajanjaksoja ja vertaillaan ajanjaksojen eroja, sekä tutustutaan revontulien syihin aurinkotuulessa ja auringossa. Työ on osa Suomen Akatemian ”Space storms” projektia sekä FIRI/FLEX-EPOS instrastruktuuria.
 • Monimutkaiset magneettiset rakenteet työssä tutustutaan magneettisen ympäristön muutoksiin lyhyillä ja pitkillä aikaskaaloilla. Lyhyillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettikentän kierteisyyttä (maan lähiavaruudessa sekä auringossa) ja sen vuosittaista ja vuodenaikaisvaihtelua. Pitkillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettinapojen liikettä ja mietitään liikkeen fysikaalisia syitä. Magneettisen ympäristön muutokset vaikuttavat moniin jokapäiväisiin järjestelmiin kuten sähkönjakeluun, navigointiin ja viestintään, joten häiriöiden esiintymisajankohdan ja intensiteetin ennustaminen on tärkeää.
 • Ennen havaitsemattomien äänitaajuisten radioaaltojen luokittelu ja analysointi. SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on kerätä SGO:n aineistosta näitä emissiota ja luokitella ne eri ryhmiin. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
Lisätietoa: Jyrki Manninen, (etunimi.sukunimi@sgo.fi , puh. 0294-480824 )

 Traineeship and summer work 2020 at SGO

The deadline for the application call for the traineeship and summer work 2020 is 1 March 2020. The application forms can be downloaded from here: https://www.sgo.fi/Contact/ContactUs.php

Positions are available in Sodankylä and Oulu depending on the research topic. Next topics are available for the coming call:
 • Energetic particle precipitation detection and their consequences on the upper atmospheric ozone chemistry based on ground based and satellite datasets. In the internship, students will learn usage of signal processing methods in the analysis of time-series.
 • Sodankylä Geophysical Observatory uses and develops an information system for real-time monitoring of the observation networks it maintains. A new component of the information system is being developed, utilizing open data (lightning detection) for risk analysis, fault detection, short-term forecasting and automated actions.
 • The tasks of the trainee include the design and development tasks (programming, user interface) of this part. Keywords: Linux, Bash, Python (including Flask, Bokeh), HTML.
 • Flux of cosmic rays near Earth is modulated by solar magnetic activity carried out by solar wind and interplanetary magnetic field. Cosmic-ray variability is continuously monitored by ground-based detectors, known as neutron monitors (NMs). The most stable NMs is located in Oulu and operated by SGO. Each of NMs provides its own data which contains both useful signal and noise. By applying a known model to the noisy data from several detectors, parameters of the model need to be defined (and uncertainties estimated) for each moment of time. The planned work will expectedly lead to a research publication. 
 • SGO operates a cosmic-ray ground-based detector on the Central Antarctic plateau, at the Concordia station, which is an optimal location to detect cosmic rays. The detector measures the nucleonic component of cosmic-ray-induced cascade in the atmosphere, when many particles can be detected nearly simultaneously, which is known as multiplicity of cosmic-ray counts. The number and exact timing of these multiplicity counts contains information on the parameters of the primary cosmic-ray particle. The student will analyze multiplicity data collected at the Concordia station and develop a method to estimate the parameters of cosmic rays. The work will expectedly lead to a research publication. 
 • In this work we study the northern lights, their basic physics and variations during past 100 years. In this task we get to know basic calculation tools and different kind of observations of northern lights made e.g., by all-sky camera, satellites, and magnetometers. Task is to search very active and very quiet periods, and then those periods will be compared. We will also get to know main sources of northern lights in solar wind and the Sun. This work is a part of Space storms project funded by the Academy of Finland, and it is a part of FIRI/FLEX-EPOS instrastructure.
 • Complicated magnetic structures take us to get to know changes in magnetic environment both in short and long time scales. In short time scales the twisted structures of the magnetic field (in near Earth space and in Sun) and their annual and seasonal variation. In long time scales the movement of magnetic poles are studied and the physical reasons will be investigated. Changes in the magnetic environment cause effects in every day systems as distribution of electricity, navigation, and communication. That is the reason why it is important to forecast the occurrence and intensity of these disturbances.
 • Classification and analysis of audible radio waves that have not been observed earlier. SGO has the world’s most sensitive ELF-VLF receiver in Pomokaira, Sodankylä. Its sensitivity is even 100 times better than any other similar receiver in the world. It can detect e.g., every single lightning discharge around the Earth, and such emissions that are generated in the Earth's magnetosphere, and what others cannot observe. Task will be collecting these emissions from SGO data and classify them into different groups. The work will expectedly lead to a research publication.
Further information: Jyrki Manninen, (first name.surname@sgo.fi, tel. +358-294-480824 )

No comments:

Post a Comment