Sunday, 8 March 2020

Tasavallan presidentin vierailu SGO:lla 5. maaliskuuta – The President of Finland visited SGO on the fifth of March

Suomen tasavallan presidentti vieraili Sodankylän geofysiikan observatoriolla 5. maaliskuuta

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Sodankylän geofysiikan observatoriolla Tähtelässä torstaina 5. maaliskuuta. Presidentti Niinistö tutustui uuteen tilannekuvakeskukseen Sodankylän observatorion johtaja Eija Tanskasen johdolla. Vierailun aikana presidentti Niinistö kuuli observatorion monipuolisista ja kattavista tehtävistä, joihin kuuluvat avaruusmyrskyjen havainnointi ja tutkimus, observatorion yli satavuotiset magneettisen ympäristön pitkäaikaismittaukset, sekä nykyään erittäin tärkeät geouhkien ja GPS-häiriöiden monitorointi.

Tasavallan presidentin kanssa keskusteltiin avaruusperäisten häiriöiden vaikutuksesta yhteiskunnan perustoimintoihin sekä SGO:n tutkainfrastruktuurista. Tasavallan presidentti esitti teräviä kysymyksiä magneettisten napojen liikkumisesta, revontuliovaalin paikasta ja observatoriolla havaituista magneettisen ympäristön muutoksista.






Kuvat Riikka Hietajärvi / Tasavallan presidentin kanslia

Lisää tietoa presidentin virallisilta sivuilta

Ylen haastattelu (01:09 alkaen)


The President of the Republic of Finland visited the Sodankylä Geophysical Observatory on the fifth of March

The President of the Republic of Finland Sauli Niinistö visited the Sodankylä Geophysical Observatory, located in Tähtelä, on Thursday March 5th. The President got acquainted with the new Situational Awareness Center with SGO's Director Eija Tanskanen. During the visit the President was briefed about the diverse and comprehensive tasks carried out at the observatory, which include the monitoring and research of space storms, the long-term magnetic measurements that have been carried out since 1914, and vital monitoring of geo risks and GPS interference.


Photography by Riikka Hietajärvi / Office of the President of the Republic of Finland

More information can be found on the official presidential homepage (in Finnish)

An interview by Yle starting at 01:09 (in Finnish)

Tuesday, 28 January 2020

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2020 - Traineeship and summer work 2020 at SGO

SGO:n harjoittelupaikat ja kesätyöt 2020

Haku kesätyö- ja harjoittelupaikat vuodelle 2020 ovat haussa 1.3.2020 saakka. Paikkoja on yhteensä seitsemän observatorion eri tutkimusyksiköissä, jotka sijaitsevat Sodankylässä ja Oulussa (seismologia ja kosminen säteily). Pääpaino paikkoja täytettäessä on yliopistotason opiskelijoissa, mutta mahdollisuuksien mukaan muitakin palkataan. Hakulomakkeen löydät täältä: https://www.sgo.fi/Contact/ContactUs_f.php

 Tarjolla on mm. seuraaviin aihepiireihin liittyviä tehtäviä:
 • Hiukkaspresipitaation havaitseminen ja vaikutukset yläilmakehän otsonikemiaan maanpinta- ja satelliittihavainnoista. Työssä opitaan analysoimaan mittausaikasarjoja signaalinkäsittelyn työkalujen avulla
 • Sodankylän geofysiikan observatorio käyttää ja kehittää tietojärjestelmää ylläpitämiensä havaintoverkkojen reaaliaikaiseen monitorointiin. Tietojärjestelmään on kehitteillä uusi osa, joka hyödyntää avoimia tietoaineistoja (salamahavainnot) riskianalyysiin, vaurion selvittämiseen, lyhyen aikavälin ennusteisiin ja automatisoituihin toimiin. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu tämän osan suunnittelu- ja kehitystehtäviä (ohjelmointi, käyttöliittymä). Avainsanoja: Linux, Bash, Python (mm. Flask, Bokeh), HTML
 • Maan läheisyydessä kosmisen säteilyn vuota moduloi Auringon magneettinen aktiivisuus, jota välittävät aurinkotuuli ja interplanetaarinen magneettikenttä. Kosmisen säteilyn vaihtelua monitoroidaan jatkuvasti maanpinnalla olevilla sensoreilla, jotka ovat neutronimonitoreja (NM). Stabiilein NM sijaitsee Oulussa ja sitä operoi SGO. Jokainen NM tuottaa oman datan, joka sisältää sekä hyödyllisen signaalin että kohinaa. Jotta tunnettua mallia voidaan käyttää useiden sensoreiden tuottamaan kohinaiseen dataan, mallin parametrit täytyy määrittää (ja epätarkkuus arvioida) jokaiselle ajanhetkelle. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
 • SGO operoi kosmisen säteilyn maanpintasensoreita Concordian mittausasemalla Etelänapamantereen keskellä olevalla ylätasangolla, joka on optimaalinen sijainti kosmisen säteilyn havaitsemiseen. Sensori mittaa kosmisen säteilyn ilmakehässä synnyttämän kaskadin nukleoni-komponenttia, kun useita hiukkasia voidaan havaita lähes samanaikaisesti. Tätä sanotaan kosmisen säteilyn moninkertaistumiseksi. Näiden moninkertaisten havaintojen lukumäärä ja tarkka ajoitus antavat tietoa primääristen kosmisen säteilyn hiukkasten ominaisuuksista. Opiskelijan tehtävänä on analysoida Concordian asemalla rekisteröityjä moninkertaisia kosmisen säteilyn havaintoja ja kehittää malli, jolla voidaan arvioida primäärisen kosmisen säteilyn parametreja. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
 • Työssä tutkitaan revontulia, niiden perusfysiikkaa ja vaihtelua viimeisen sadan vuoden ajalla. Työssä tutustutaan peruslaskennan työkaluihin ja revontulista tehtyihin mittauksiin niin all-sky kameralla, satelliiteilla kuin magnetometreillä. Työssä etsitään hyvin revontulirikkaita ja -köyhiä ajanjaksoja ja vertaillaan ajanjaksojen eroja, sekä tutustutaan revontulien syihin aurinkotuulessa ja auringossa. Työ on osa Suomen Akatemian ”Space storms” projektia sekä FIRI/FLEX-EPOS instrastruktuuria.
 • Monimutkaiset magneettiset rakenteet työssä tutustutaan magneettisen ympäristön muutoksiin lyhyillä ja pitkillä aikaskaaloilla. Lyhyillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettikentän kierteisyyttä (maan lähiavaruudessa sekä auringossa) ja sen vuosittaista ja vuodenaikaisvaihtelua. Pitkillä aikaskaaloilla tutkitaan magneettinapojen liikettä ja mietitään liikkeen fysikaalisia syitä. Magneettisen ympäristön muutokset vaikuttavat moniin jokapäiväisiin järjestelmiin kuten sähkönjakeluun, navigointiin ja viestintään, joten häiriöiden esiintymisajankohdan ja intensiteetin ennustaminen on tärkeää.
 • Ennen havaitsemattomien äänitaajuisten radioaaltojen luokittelu ja analysointi. SGO:lla on maailman herkin ELF-VLF-vastaanotin Sodankylän Pomokairassa. Sen herkkyys on jopa 100-kertainen vastaaviin laitteisiin verrattuna. Sillä havaitaan mm. jokainen salamanisku ympäri maailmaa ja sellaisia Maan magnetosfäärissä syntyviä emissioita, joita muualla ei pystytä rekisteröimään. Tehtävänä on kerätä SGO:n aineistosta näitä emissiota ja luokitella ne eri ryhmiin. Suunniteltu työ johtaa todennäköisesti tieteelliseen julkaisuun.
Lisätietoa: Jyrki Manninen, (etunimi.sukunimi@sgo.fi , puh. 0294-480824 )

 Traineeship and summer work 2020 at SGO

The deadline for the application call for the traineeship and summer work 2020 is 1 March 2020. The application forms can be downloaded from here: https://www.sgo.fi/Contact/ContactUs.php

Positions are available in Sodankylä and Oulu depending on the research topic. Next topics are available for the coming call:
 • Energetic particle precipitation detection and their consequences on the upper atmospheric ozone chemistry based on ground based and satellite datasets. In the internship, students will learn usage of signal processing methods in the analysis of time-series.
 • Sodankylä Geophysical Observatory uses and develops an information system for real-time monitoring of the observation networks it maintains. A new component of the information system is being developed, utilizing open data (lightning detection) for risk analysis, fault detection, short-term forecasting and automated actions.
 • The tasks of the trainee include the design and development tasks (programming, user interface) of this part. Keywords: Linux, Bash, Python (including Flask, Bokeh), HTML.
 • Flux of cosmic rays near Earth is modulated by solar magnetic activity carried out by solar wind and interplanetary magnetic field. Cosmic-ray variability is continuously monitored by ground-based detectors, known as neutron monitors (NMs). The most stable NMs is located in Oulu and operated by SGO. Each of NMs provides its own data which contains both useful signal and noise. By applying a known model to the noisy data from several detectors, parameters of the model need to be defined (and uncertainties estimated) for each moment of time. The planned work will expectedly lead to a research publication. 
 • SGO operates a cosmic-ray ground-based detector on the Central Antarctic plateau, at the Concordia station, which is an optimal location to detect cosmic rays. The detector measures the nucleonic component of cosmic-ray-induced cascade in the atmosphere, when many particles can be detected nearly simultaneously, which is known as multiplicity of cosmic-ray counts. The number and exact timing of these multiplicity counts contains information on the parameters of the primary cosmic-ray particle. The student will analyze multiplicity data collected at the Concordia station and develop a method to estimate the parameters of cosmic rays. The work will expectedly lead to a research publication. 
 • In this work we study the northern lights, their basic physics and variations during past 100 years. In this task we get to know basic calculation tools and different kind of observations of northern lights made e.g., by all-sky camera, satellites, and magnetometers. Task is to search very active and very quiet periods, and then those periods will be compared. We will also get to know main sources of northern lights in solar wind and the Sun. This work is a part of Space storms project funded by the Academy of Finland, and it is a part of FIRI/FLEX-EPOS instrastructure.
 • Complicated magnetic structures take us to get to know changes in magnetic environment both in short and long time scales. In short time scales the twisted structures of the magnetic field (in near Earth space and in Sun) and their annual and seasonal variation. In long time scales the movement of magnetic poles are studied and the physical reasons will be investigated. Changes in the magnetic environment cause effects in every day systems as distribution of electricity, navigation, and communication. That is the reason why it is important to forecast the occurrence and intensity of these disturbances.
 • Classification and analysis of audible radio waves that have not been observed earlier. SGO has the world’s most sensitive ELF-VLF receiver in Pomokaira, Sodankylä. Its sensitivity is even 100 times better than any other similar receiver in the world. It can detect e.g., every single lightning discharge around the Earth, and such emissions that are generated in the Earth's magnetosphere, and what others cannot observe. Task will be collecting these emissions from SGO data and classify them into different groups. The work will expectedly lead to a research publication.
Further information: Jyrki Manninen, (first name.surname@sgo.fi, tel. +358-294-480824 )

Wednesday, 27 November 2019

Polar Stratospheric Clouds / Helmiäispilviä


🇬🇧 Rarely seen this early in winter, this morning we saw beautiful Polar Stratospheric Clouds (Mother-of-Pearl clouds) here in Sodankylä. PSCs contribute to the stratospheric ozone loss in spring.
🇫🇮 Harvoin näkyy helmiäispilvet jo marraskuussa. Tänä aamuna Sodankylässä näkyi hienosti stratosfääripilvet. Pilvet vaikuttavat keväällä otsonikatoon stratosfäärissä.

Photo/kuva: Thomas Ulich, Sodankylä, Finland.

Wednesday, 25 September 2019

Tutkijoiden yö Sodankylässä / Researchers' Night in Sodankylä


Suomenkielinen ohjelma / Finnish language programme (English below)

Yleisöluennoilla kuulet avaruuden kauneimmasta värinäytelmästä, revontulista, näet kauniit kuvat ja videot ja pääset kysymään luennoitsijalta mieltä askarruttavat kysymyksesi. Revontulien lisäksi esittelemme Sodankylän geofysiikan observatorion toimintaa ja puhumme nykypäivän haasteista ihmiskunnalle: avaruusromusta ja avaruussäästä. Lisäksi ohjelmassa on viime vuoden Tutkijoiden yössä suosittu Valo ja Aika -luento, jonka lopussa kokeillaan revontulten tai ainakin yötaivaan kuvaamista omalla kameralla (sään salliessa).

Yleisöluennot Tähtelän päärakennuksessa Polariassa 1. kerroksen luentosalissa suomeksi.

18:00 - Legendat ja tiede - Lyhyt tarina revontuleista (Thomas Ulich)

19:00 - Sodankylän Geofysiikan Observatorio ja nykyajan suurimmat haasteet (Thomas Ulich)

20:00 - Valo ja Aika - voidaanko tallentaa aikaa tiedostoon? (Thomas Ulich)

English language programme / Englanninkielinen ohjelma

In parallel SGO's international researchers will tell about their research work (in English, in the upstairs meeting room).

18:30 - The critical ozone in the Earth's atmosphere (Jia Jia)

19:00 - Waves in space: what is behind the aurora? (Claudia Martinez)

19:30 - Space weather: ionosphere & atmospheric electricity (Liljana Macotela Cruz)

20:00 - Oscillations of the Earth's magnetic field (Neethal Thomas)

The event is free of charge. / Tapahtuma on maksuton.

Coffee, tea, juice and cake will be served from 18:30. Kahvia, teetä, mehua ja marjapiirakkaa tarjotaan klo 18:30 alkaen.

Lue lisää Tutkijoiden yöstä www.oulu.fi/yliopisto/tutkijoidenyo2019/ (more info, in Finnish).

Tervetuloa / Welcome!

Friday, 13 September 2019

Pekka Verronen aloitti SGO:lla tutkimusprofessorina

FT Pekka Verronen aloitti SGO:lla viisivuotisen Oulun yliopiston ja Ilmatieteenlaitoksen välisen yhteisprofessuurin. Verrosen tutkimustyö keskittyy avaruussään ilmakehävaikutuksien selvittämiseen maanpinta- ja satelliittihavaintojen ja tietokonemallinnuksen avulla. Verronen on SGO:n pitkäaikainen tutkimusyhteistyökumppani erityisesti Chemical Aeronomy in the Mesosphere and Ozone in the Stratosphere (CHAMOS) projektissa.

Lisätietoja:



SGO:n ideariihi Suomen Akatemian syyskuun hakuun. Kuvassa oikealta lukien: Pekka Verronen, Thomas Ulich, Jia Jia, Kenneth Nilsen ja Antti Kero

Monday, 9 September 2019

Tutkijoiden yö Sodankylässä / Researchers' Night in Sodankylä


Yleisöluennot Tähtelän päärakennuksessa Polariassa 1. kerroksen luentosalissa suomeksi.

Yleisöluennoilla kuulet avaruuden kauneimmasta värinäytelmästä, revontulista, näet kauniit kuvat ja videot ja pääset kysymään luennoitsijalta mieltä askarruttavat kysymyksesi. Revontulien lisäksi esittelemme Sodankylän geofysiikan observatorion toimintaa ja puhumme nykypäivän haasteista ihmiskunnalle: avaruusromusta ja avaruussäästä. Lisäksi ohjelmassa on viime vuoden Tutkijoiden yössä suosittu Valo ja Aika -luento, jonka lopussa kokeillaan revontulten tai ainakin yötaivaan kuvaamista omalla kameralla (sään salliessa).

klo 18:00 - Legendat ja tiede - Lyhyt tarina revontuleista

klo 19:00 - Sodankylän Geofysiikan Observatorio ja nykyajan suurimmat haasteet

klo 20:00 - Valo ja Aika - voidaanko tallentaa aikaa tiedostoon?

Luentojen jälkeen kokeillaan revontulten tai ainakin yötaivaan kuvaamista omalla kameralla (sään salliessa).

Tapahtuma on maksuton.

Lue lisää Tutkijoiden yöstä www.oulu.fi/yliopisto/tutkijoidenyo2019/.

Friday, 12 April 2019

EISCAT Peer-Review Programme: Call for Proposals

The EISCAT Scientific Association invites applications for observing time on the EISCAT facilities in 2018, by individual scientists, research groups, and consortia throughout the world on equal,
competitive basis. This means that anyone can apply, independent of whether or not the applicant is from an EISCAT associate country.

While evaluations are merit based, in the case of two applications having similar merits in evaluation, preference will be given either to those applicants who are new to the EISCAT facilities, in order to enlarge the EISCAT user community and further more open access to the facilities, or to the applicant showing stronger educational impact in their proposal.

The present call is the second one for 2019. In total, 200 hours of experiment time are open for international, peer-reviewed competition, and are available for the use of any of the current EISCAT facilities. Roughly half of this time has been allocated in the first call.

Please refer to the details of the call at

https://www.eiscat.se/blog/2019/04/04/eiscat-peer-reviewed-program-experiments-2/

for more information.

The deadline for proposals is 1st May 2019 at 24:00 UTC.

From: Ingemar Häggström, EISCAT Scientific Association.