Friday 3 November 2023

Revontulivyöhykkeen magneettikentässä suuria paikallisia vaihteluita (also in English)

 Aurinkomyrskyt aiheuttavat arvioitua suurempia paikallisia eroja revontulialueen magneettikentän häiriöihin. Suomalaistutkijat Oulun yliopiston Sodankylän geofysiikan observatoriosta ja ionosfäärifysiikan ryhmästä tutkivat avaruusmyrskyjen aikaisia paikallisia magneettikentän vaihteluita juuri julkaistussa tutkimuksessaan. Tutkimusta varten digitoitiin huomattava määrä 70-luvulla nauhoitettua dataa, jota vertailtiin moderniin digitaaliseen aineistoon. Tulokset osoittivat, että vuoden 2003 Halloween-myrskyjen aikana Muoniossa mitattu magneettikentän pohjoissuuntainen häiriö oli hetkellisesti 1210 nT voimakkaampi kuin 160 km etäisyydellä Norjan Kautokeinossa mitattu häiriö. Tämä 7.6 nT/km ero sekä muut julkaisun tulokset osoittavat, että nykyisin käytössä oleva magneettinen mittausverkko voi aiheuttaa haasteita avaruusmyrskyjen tutkimukselle ja niihin varautumiseen. Nykyisen verkon edeltäjäksikin kutsutun Scandinavian Magnetometer Array mittausverkon instrumenttien välinen etäisyys oli noin 120 km. Uusi kyseisen verkon nauhoittamasta datasta digitoitu aineisto osoittaa etenkin Skandinavian revontulivyöhykkeellä selkeitä magneettikentän rakenteita, joita ei pystytä havainnollistamaan nykyisellä mittaverkolla. Suurten avaruusmyrskyjen aiheuttamien magneettisten häiriöiden indusoimien virtojen tiedetään voivan aiheuttaa häiriöitä herkille teknisille järjestelmille. Tutkijat ympäri maailmaa ovat melko yksimielisiä siitä, että lähitulevaisuudessa maapallolle saattaa hyvinkin iskeä historiallisen suuri avaruusmyrsky. Magneettikentän mittaamiseen soveltuva magnetometri-instrumentti kehitettiin vuonna 1833 ja suurin tähän mennessä tieteellisesti mitattu myrsky, Carrington, havaittiin vuonna 1859. Aiemmat tutkimukset kuvaavat kuinka tämän myrskyn aikana Aurinko kirkastui hetkellisesti ja häikäisi jopa suljettuja silmiä. Lisäksi Carrington myrsky indusoi virtoja lennätinlinjoihin ja aiheutti tulipaloja. Nykyisin tämän kokoluokan magneettisen myrskyn seuraukset olisivat tuhoisia. Viime vuosien tutkimukset ovat osoittaneet puista kerätyillä näytteillä, että maapallolla on tapahtunut huomattavasti suurempiakin Miyake-myrskyiksi kutsuttuja supermyrskyjä ennen tieteellisten magneettisten mittausten alkua. Uusi suomalaistutkimus arvioi, että revontulivyöhykkeellä voisi olla jopa 150 nT / 10 km paikallisia vaihteluita Carrington- tai Miyake-kokoluokan myrskyjen aikana.

Tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Portfolion Scientific Reports -julkaisussa "Kärhä, O., Tanskanen, E.I. & Vanhamäki, H. Large regional variability in geomagnetic storm effects in the auroral zone. Sci Rep 13, 18888 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46352-0 "

Linkki julkaisuun: https://rdcu.be/dp5W6

Lisätietoja: väitöskirjatutkija Otto Kärhä, otto.karha@oulu.fi, 050-5606617


Paikallisia tilallisia vaihteluita geomagneettisessa ympäristössä. Tyypilliset vaihtelut yöpuolella (vasemmalla) ja vastaavat suuren kokoluokan vaihtelut (oikealla). Kuva: O. Kärhä, CC-BY 4.0.

Regional spatial differences in geomagnetic environment. Typical differences on the night side (left panel), and extreme case differences, respectively (right panel). Figure: O. Kärhä, CC-BY 4.0.


Large regional variability in the magnetic field in the auroral zone

The local differences in the magnetic field during solar storms in the auroral zone are larger than estimated. Finnish researchers from the University of Oulu’s Sodankylä Geophysical Observatory and Ionospheric Physics Group studied spatial magnetic field variations during space storms in their recently published study. A large amount of data recorded in the 70s was digitized for the research, which was compared with modern digital data. The results showed that during the 2003 Halloween storms, the magnetic field’s northward disturbance measured in Muonio was momentarily 1210 nT stronger than the disturbance measured in Kautokeino, Norway, located 160 km away. This difference of 7.6 nT/km and other published results show that the currently used magnetic measurement network can cause challenges for space storm research and preparation. The distance between the instruments of the Scandinavian Magnetometer Array measurement network, also called the predecessor of the current network, was about 120 km. The newly digitized data recorded by that network shows clear magnetic field structures, especially in the Scandinavian auroral zone, which cannot be illustrated with the current measuring network. It is known that currents induced by large space storms can cause malfunctions in sensitive electrical systems. Scientists around the world are quite unanimous that in the near future, a historically large space storm may hit the Earth. The magnetometer instrument used to measure the magnetic field was developed in 1833 and the largest scientifically measured storm, Carrington, was observed in 1859. Previous studies describe how during this storm the Sun brightened momentarily and dazzled even closed eyes. In addition, the Carrington storm induced currents in telegraph lines and caused fires. Nowadays, the consequences of a magnetic storm of this size would be devastating. Research in recent years has shown with samples collected from trees, that significantly larger superstorms called Miyake events have occurred on Earth before the start of scientific magnetic measurements. A new Finnish study estimates that there could be up to 150 nT / 10 km local variations in the aurora zone during Carrington or Miyake-sized storms.

The results were published in the article "Kärhä, O., Tanskanen, E.I. & Vanhamäki, H. Large regional variability in geomagnetic storm effects in the auroral zone. Sci Rep 13, 18888 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-46352-0 " in the prestigious Scientific Reports journal, which is part of the Nature Portfolio.

Link to the article: https://rdcu.be/dp5W6


Contact information:

Otto Kärhä

Doctoral Researcher

Sodankylä Geophysical Observatory

University of Oulu otto.karha@oulu.fi

+358505606617

Monday 4 September 2023

Sodankylän geofysiikan observatorion toiminnan aloittamisesta 110 vuotta

 Perjantaina 1.9.2023 tuli kuluneeksi 110 vuotta observatoriotoiminnan käynnistymisestä Tähtelässä.  Tapahtumaa juhlistettiin Sodankylässä noin 70 vieraan voimin ja samalla vihitiin käyttöön Lappisat-hankkeen puhdastilat. Edustettuina olivat mm. observatorion isäntinä toimineet Suomalainen Tiedeakatemia, Oulun yliopisto sekä Suomen Akatemian, eri ministeriöiden ja kumppanilaitosten edustajat oman henkilökunnan lisäksi.

1.9.1913 Jaakko Keräsen magneettiselle observatoriolle sopivaksi löytämälle Halssinkankaalle valmistuneet observatoriorakennukset luovutettiin Suomalaiselle Tiedeakatemian käyttöön ja varsinainen observatoriotoimintaa voitiin alkaa valmistelemaan. Itse observatorioalue oli 400 hehtaaria. Viralliset magneettisen observatorion havainnot käynnistyivät 1.1.1914.

Ensimmäisen toimintavuoden 1913 tapahtumia observatorion ensimmäisenä johtajana toiminut Jaakko Keränen kuvasi seuraavasti:

Kertomus Suomalaisen Tiedeakatemian Magneettisen Observatorion toiminnasta vuonna 1913 


Sittenkuin Suomalaisen Tiedeakatemian edustajat syyskuun 1 p:nä 1913 olivat hyväksyneet urakoitsijalta Sodankylän Magneettisen Observatorion asuinrakannuksen ja observatoriohuoneet, ryhtyi allekirjoittanut järjestämään observatorion toimintaa.


Aluksi toimitettiin paikoilleen koneiden peruspylväät, jotka jo aikaisemmin kesällä olivat kuljetetut Rovaniemeltä Sodankylään. Nämä pylväät oli täytynyt tilata puhtaasta kalkkikivestä, koska sen on vapaata magneettisista häiriövaikutteista eivätkä paikkakunnan vuorilajit olleet tässä suhteessa aivan luotettavia. Kivet oli louhittuina tilattu Paraisten kalkkivuori O. Y:ltä ja hakattu Rovaniemellä kauppias V. J. Rainion johdolla.


Syksyn kuluessa rakennettiin taloon kaivo, perkattiin pari lyhyttä sarkaa peltomaata joen rannalle ja rakennettiin ajotie Rovaniemen ja Sodankylän väliseltä valtamaantieltä Kitisen joen länsirannalle. Tietä jatkettiin joen itärannalla asuinrakennukselle. Rakennuksien lähistölle jätetyt rakennushirsien palaset ja suurimmat lastut koottiin pinoihin polttovarastoksi. Tällä tavalla sai observatorio kevyempää polttoainetta useammaksi vuodeksi.


Lokakuulla oli allekirjoittanut matkoilla Helsingissä hakemassa absoluuttisia koneita ja erilaatuisia apuneuvoja sekä järjestelemässä observatorion hoitoa ja taloutta koskevia kysymyksiä. Vaihtelukoneet olivat jo keväällä 1913 rekikelillä kuljetetut Sodankylään.


Vuoden loppukuukausina järjestettiin observatorion tieteellinen toiminta. Ennen koneiden paikoilleen asettamista tutkittiin magneettista kenttää molemmissa observatoriohuoneissa tekemällä havaintoja Schulzen teodoliitilla. Tulos osoitti huoneiden olevan vapaita paikallisista häiriövaikutteista. Vaihtelukoneita järjestettäessä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että niiden konstantit tulivat tarkoituksenmukaiset katsoen niihin erikoisiin olosuhteisiin, joissa observatorion työ tuli jatkumaan. Koneiden herkkyys tehtiin pieneksi, koska tässä polaarisessa seudussa toimivassa observatoriossa tuli esiintymään voimakkaita vaihteluita, jotka voisivat jäädä äkillisimmissä muutoksissa merkitsijäkoneen valokuvauspaperille tulematta, kuten kokemus oli osoittanut käyneen sellaisissa tapauksissa, jolloin herkkyys oli suuri. Kokeilujen avulla koetettiin saada horisonttaali- ja vertikaali-intensiteetin vaihtelukoneille sellainen asento, missä lämpötilan vaihtelut tulisivat mahdollisimman vähän vaikuttamaan niiden toimintaan. Tutkimuksen tulokseksi tuli, että horisonttaalikone on riippuvainen verrattain vähän lämpötilan vaihteluista, kun sen sijaan vertikaalikone huomattavasti on lämpötilavaihtelujen alainen.


Koneiden registerointi alkoi joulukuun viime päivinä ja on jatkunut säännöllisesti koko kuluneen ensimmäisen toimintavuoden. Joitakin muutaman tunnin kestäviä aukkoja on merkintään tullut osaksi sentakia, että merkitsijäkojeen lamppu on hoitaja tottumattomuuden takia päässyt savuamaan, jolloin se itsestään sammuu, ja osaksi sentakia, että merkitsijäkojeen koneistoa on muutamia kertoja pitänyt korjata ja hieman uudestaan järjestää jotakin vaihtelukonetta.


Mitä lämpötilaan vaihteluhuoneessa tulee, on se voitu pitää yleensä parin asteen tarkkuudella normaalilämpötilaksi otetun +15º lähellä. Joku äkillinen kovempi pakkanen vuoden kylmimpinä kuukausina on muutamia kertoja saattanut lämpötilan laskeutumaan +11º. Sitä vastoin kesäkuun lopulla ja heinäkuun alussa vallinnut harvinaisen lämmin sää kohoitti kaikista estämistoimenpiteistä huolimatta lämpötilan vaihtelukoneissa vähän yli +24º. Tätä saavutusta edistää huoneen asfalttikatto, joka suuressa määrässä imee auringonsäteitä. Aurinko paistaakin tähän vuodenaikaan kautta vuorokauden, joten yöt ovat myös lämpöiset. Koska vaihtelukoneiden huoneen eroittaa ulkoseinistä joka puolelta eristystila, jonka leveys sivuilla on metri ja ylä- ja alapuolella puoli metriä, eivät suurimmatkaan vuorokautiset lämpötilavaihtelut, jotka välistä nousevat Sodankylässä 30º ja ylikin, paljoa tunnu vaihtelukoneissa. Suurimmat vuorokautiset muutokset koneiden lämpötilassa tekevät noin pari astetta.


Absoluuttisena deklination ja horisonttaali-intensiteetin mittakoneena on käytetty Meteorologisen keskuslaitoksen omistamaa Wild’in matkateodoliittia sekä inklinaatiomittauksissa Schulzen maainduktoria N:o 104. Edellinen kone oli osoittautunut luotettavaksi magneettisilla kenttämittauksilla, joten se sopi aluksi ottaa normaalikoneeksi, siksi kunnes varsinaisesti tähän tarkoitukseen aijotusta Schulzen teodoliitista N:o 101 saataisiin tarpeellinen kokemus. Schulzen maainduktori oli pyynnöstä tarkistettu ja verrattu Potsdam’in magneettisella observatoriolla ennen Sodankylään lähettämistä, ja se oli osoittautunut kaikin puolin tarkoitustaan vastaavaksi ja luotettavaksi koneeksi. Mainitun vertauksen mukaan on Sodankylään maainduktorin oikaisu +0´.19 Potsdamin normaalikoneeseen nähden. 

Schulzen teodoliitilla on kesäkuusta alkaen suoritettu havaintoja, joiden tarkoituksena oli koota aineisto koneella saatavan havaintotarkkuuden määräämiseksi. Havainnot osoittivat teodoliitin olevan käytännöllisen horisonttaali-intensiteettihavainnoissa ja antavan suunnilleen saman tarkkuuden kuin Wild’in kone. Deklinaatiohavainnot ovat ajatellut Schulzen teodoliitilla tehtäviksi nastalla lepäävän magneetin avulla, n. k. ”nastamagneetilla”, jota viime vuosina on saksassa alettu yhä enemmän käyttää matkahavainnoissa, koska silloin mittaukset vapautuvat systemaattisista virheistä, joiden poistaminen langassa riippuvaa magneettia käytettäessä on vaivaloinen ja aikaa kysyvä tehtävä. Tosin ei voida nastamagneetilla saavuttaa samaa tarkkuutta kuin mitä antaa kylliksi hienossa langassa riippuva magneetti. Viimeistä seikkaa silmälläpitäen tehtiin deklinaatiomittauksia Schulzen teodoliitin lyhyemmillä horisonttaali-intensiteettimittauksissa käytettävillä lankaripustusmagneeteilla, n. k. ”poikkeusmagneeteilla”. Tulokset antoivat huonoja arvoja. Sen sijaan saatiin myöhemmin tarkkoja tuloksia kokeillessa voimakkaammalla nastamagneetilla.


Schulzen teodoliitin horisonttaali-intensiteettivakion ja sen magneettien induktiokertoimet määräsi allekirjoittanut Pawlowskin magneettisella observatoriolla toukokuussa 1914. Näiden magneettien lämpötilakertoimet oli allekirjoittanut ollut tilaisuudessa määräämään jo aikaisemmin Potsdamissa maaliskuulla 1912. 


Koska Sodankylän observatorio varsinaisen toimensa ohella on lisäksi kanta-asema koko Pohjois-Suomen ja Lapin magneettiselle kenttämittaukselle, jota Meteorologisen keskuslaitoksen toimesta paraikaa suoritetaan maassamme, on observatorion magneettisten käyrien antamien arvojen perusteella määrätty kesällä 1914 suoritetun kenttätyön ajaksi niiden magneettisten matkakoneiden konstantit, joilla on näitä mittauksia tehty Pohjois-Suomessa. 


Kuluneena vuotena on observatoriolla rakennettu hirsinen halkovaja molempia observatoriorakennuksia varten ja hyvä maanalainen kivikellari. Navettaan on muurattu isolla muuripadalla varustettu muuri. Talvella 1913-1914 täytyi jo navetta väliaikaisesti varustaa kaminalla, koska kylmyys pakkasilla uhkasi tulla sietämättömäksi. Asuinrakennus, observatoriohuoneet ja navetta ovat uudelleen tilkityt ja välikatot saaneet lisää täytteitä. Loppuvuoden pakkaset ovat osoittaneet, että sekä asuinrakennuksessa että observatoriopuolella laattiat tarvitsevat tuntuvasti lisää tiivikkeitä. Asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä olevaa metsää on puhdistettu ja raivattu. Täten hakatut ja lisinä ennen kaadetut puut ovat hakatut haloiksi. Kuluvan talven polttopuut ovat hakkautetut observatorion omalta alueelta.


Observatorion henkilökuntaan ovat kuuluneet: 

Johtaja: J. Keränen 

Apulainen: Filosofiankandidaatti neiti Siiri Pajari, tullut abservatorion palvelukseen 1 p:nä marraskuuta 1913. 

Vahtimestari: Adiel Ahonen syyskuun 20 p:stä 1913 helmikuun 15 päivään 1914, jolloin erosi. Sitten hoiti tointa väliaikaisesti Heikki Nykyri syyskuun loppuun, jolloin toimeen valittiin entinen poliisi Otto Moberg Sodankylästä. 

Kuluneena vuotena on observatorio saanut vastaanottaa seuraavat kirjalahjoitukset: 

Presidentti Isak Fellman’ilta teokset: Jacob Fellman, Anteckningar under min vistelse i Lappmarken, 4 osaa; sekä edelliseen liittyvänä, Isak Fellman, Handlingar och uppsartser angående finska Lappmarken och lapparne, 3 osaa. 

Professori Gustaf Melander’ilta: Luonto tieteen valossa, 4 osaa. 

* * * 

Observatorion yhteydessä toimii Meteorologisen Keskuslaitoksen ensi luokan havaintoasema. Sääsähkösanomia lähetetään joka aamu Helsinkiin ja Pietariin. Sääsähkösanomien lähettämisen vuoksi 7 km:n päässä olevaan konttoriin ylläpitää Meteorologinen Keskuslaitos puhelinjohtoa kirkonkylään. 


J. KERÄNEN 


Observatorion alkuvaiheista kerrotaan myös Heikki Nevanlinnan kirjassa "Sääprofessori -  Jaakko Keränen". Jaakko Keränen toimi möyhemmin Meteorologisen keskuslaitoksen ( nykyisen Ilmatieteen laitoksen) johtajana. Kirjan PDF-versio on julkaistu Heldassa:

 https://helda.helsinki.fi/items/aafe8372-015b-4155-b80e-3979b640cf2c


Kuten jo tästä kuvauksesta kävi ilmi magneettikentän mittalaitteiden toiminnan varmistaminen vertailumittauksilla on tärkeää. Edelleen 110 vuotta myöhemmin vertailumittaukset ovat keskeinen osa geomagneettisen observatorion laitteiden toiminnan varmistamista. Alkavalla viikolla järjestetään jo 52. Pohjoismainen vertailumittaus Sodankylässä, johon osallistuu kuuden eri instituutin mittalaitteet. Kyseessä on viides kerta, kun kiertävä mittaus järjestetään Sodankylässä. Edellisen kerran Sodankylässä kokoonnuttiin vuonna 2009. Vertailumittauksissa observaotorion referenssipilarilla tehdään eri instituuttien delkinaatio-inklinaatio magnetometreillä havaintosarjat. 


Pohjoismaiset vertailumittaukset alkoivat  vuonna 1952 Rude de Skovin observatoriossa Tanskassa. Tuolloin observatoroissa oli laajasti käytössä tanskalaisen Dan La Courin kehittämät variometrit. Absoluuttimittauksia tehtiin Ascanian deklinometri-inklinometrillä. Ensimmäisen kerran paikka vaihui vuonna 1964, jolloin vertailumittaukset pidettiin Nurmijärven observatoriolla. Tämän jälkeen vakiintui käytäntö, jossa joka toinen vuosi mittaukset olivat Tanskassa. Sodankylässä vertailumittaukset järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975. Tuleva 52. vertailumittaus on kaiken kaikkiaan viides kerta Sodankylässä.


Pohjoismaiset vertailumittaukset osoittautuivat sen verta hyödylliseksi, että käytäntö levisi maailman laajuisiksi vertailumittauksiksi vuonna 1986, jolloin Ottawassa järjestettiin ensimmäinen IAGA:n alainen vertailumittaus, joista on muodostunut joka toisena vuotena toistuva kokous. Vuosien 1998-2004 välillä Pohjoismaisia vertailumittauksia ei järjestetty, mutta toiminta aktivoitui uudelleen SGU:n aloitteesta vuonna 2005, jolloin mittaukset toteutettiin uudessa Uppsalan lähistöllä sijaitsevassa Fibyn observatoriossa, joka oli korvannut vanhan Lovön observatorion. Samaan aikaan oli käynnistynyt sukupolven vaihdos mittauksissa vastaavissa henkilöissä, joten tapahtuma oli tärkeä yhteistyön jatkuvuuden kannalta. 


Viimeisimmissä pohjoismaisissa vertailumittauksissa on olleet edustettuna Sodankylän, Nurmijärven, Uppsalan, Kiirunan, Tromssa, Kööpenhaminan, Reykjavikin observatorioiden laitteet, joilla ylläpidetään myös edellä mainituissa maissa sijaitsevien muiden observatorioiden laitteiden referenssiä.Thursday 8 June 2023

Avaruustilannekuva varautumisen ja puolustuksen näkökulmasta

Arktisella napa-alueella on tärkeä rooli avaruusperäisten häiriöiden havaitsemisessa. Napapiirin pohjoispuolisilta alueilta näkee käytännössä koko globaalin geoympäristön. Satelliittiperäisten toimintojen lisääntyessä kasvaa avaruuden häiriöiden vaikutus yhteiskunnan arkisiin ja kriittisiin toimintoihin.

Koko artikkeli Maanpuolustuslehdessä:

https://www.maanpuolustus-lehti.fi/avaruustilannekuva-varautumisen-ja-puolustuksen-nakokulmasta/

Tekstin on kirjoittanut MATINE:n avaruus- ja arktinen teemaryhmä.